Poziv na Glavnu skupštinu Nogometnog kluba Zadar s.d.d.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta NOGOMETNOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 28. studenoga 2018. godine donosi Odluku o sazivanju

 

GLAVNE SKUPŠTINE

NOGOMETNOG KLUBA ZADAR

sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra

 

I.    Skupština će se održati u četvrtak, 10. siječnja 2019. godine, sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva, u Zadru, Ul. H. Ćustića 2.

II.   Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći

dnevni red:

 1. 1. Otvaranje Skupštine, informacija o izboru predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
 2. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva za dio 2016. godine
 3. 3. Godišnja nerevidirana financijska izvješća za 2016. godinu (s računom dobiti i gubitka)
 4. 4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za 2016. godinu
 5. 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u dijelu godine
 6. 6. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
 7. 7. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu
 8. 8. Godišnja revidirana financijska izvješća za 2017. godinu (s računom dobiti i gubitka)
 9. 9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za 2017. godinu
 10. 10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u 2017. godini
 11. 11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu
 12. 12. Informacija o podnijetoj ostavci predsjednika Nadzornog odbora
 13. 13. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora

III.        Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih ODLUKA:

Ad. 1.: Za predsjednika Skupštine predlaže se prof. Josip Bajlo

Ad. 2.: O izvješću se ne glasa, nego ga Skupština samo prima na znanje

Ad.3.: Usvajaju se godišnja nerevidirana financijska izvješća za 2016. godinu (s računom dobiti i gubitka)

Ad 4.: Gubitak iskazan u poslovanju za 2016. godinu prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad.5.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva u dijelu 2016. godine

Ad. 6. i 7.: O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad. 8.: Usvajaju se godišnja revidirana financijska izvješća za 2017. godinu (s računom dobiti i gubitka)

Ad 9.: Gubitak iskazan u poslovanju za 2017. godinu prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad.10.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva u 2017. godini.

Ad 11.: Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. iz Zadra.

Ad 12.: O ostavci se ne glasa, nego ju Skupština samo prima na znanje

Ad 13.: Za članove NO Društva biraju se Šime Kokić, OIB 84602142383, iz Pridrage, Grabarska 42 i Damir Knežević, OIB 58231026551, iz Poljica Briga, Ul. III. 10, kojima mandat traje najduže do isteka mandata ostalim članovima NO.

IV.   Pozivaju se svi dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja na propisanom obrascu pristigne u Društvo najkasnije do ponedjeljka, 7. siječnja 2019. godine, do 12:00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 7. siječnja 2019. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.nkzadar.hr , a  koji se mogu preuzeti i u prostorijama NK ZADAR s.d.d., Zadar, H. Ćustića 2.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 7. siječnja 2019. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, odmah po objavi poziva u NN.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za utorak, 15. siječnja 2019. godine, sa početkom u 13:30 sati.

 

                                                                                                          Uprava

                                                                                                   NK ZADAR s.d.d.

 

Prijava 1

Prijava 2

Punomoć