Obavijest o održavanju Glavne skupštine NK Zadar s.d.d. dana 17. ožujka

NN 14/2020 (5.2.2020.), GLAVNA SKUPŠTINA – NK ZADAR s.d.d. Zadar

GLAVNA SKUPŠTINA – NK ZADAR s.d.d. Zadar

    (17)

Na temelju odredbi 251. st. 1. i čl. 277. st. 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta NOGOMETNOG KLUBA ZADAR, sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra, Uprava Društva 4. veljače 2020. godine donosi odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

NOGOMETNOG KLUBA ZADAR, sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra.

I. Skupština će se održati u utorak 17. ožujka 2020. godine u 13 sati u prostorijama Društva u Zadru, Ul. H. Ćustića 2.

II. Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se

Dnevni red:

1.    Otvaranje Skupštine, informacija o izboru predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini

2.    Izvješće Uprave o trenutnom financijskom stanju Društva.

III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.: Prihvaća se informacija o izboru predsjednika Skupštine.

Ad 2.: O izvješću se ne glasa, nego ga Skupština samo prima na znanje.

IV. Pozivaju se svi dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja na propisanom obrascu pristigne u Društvo najkasnije do petka 13. ožujka 2020. godine, do 12 sati (bez obzira kada i kako je poslana).

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 13. ožujka 2020. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih opunomoćenika, na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima u prostorijama NK Zadar s.d.d., Zadar, H. Ćustića 2.

Uvid u materijale i preuzimanje obrazaca za Glavnu skupštinu može se obaviti radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 13. ožujka 2020. godine od 10 do 12 sati, odmah po objavi poziva u NN.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za utorak, 24. ožujka 2020. godine u 13.30 sati.

NK ZADAR s.d.d.
Zadar

Ovdje preuzmite dokumente za prijavu:

https://nkzadar.hr/wp-content/uploads/2020/02/FIZI%C4%8CKA-OSOBA.doc

https://nkzadar.hr/wp-content/uploads/2020/02/PRAVNA-OSOBA-1.doc

https://nkzadar.hr/wp-content/uploads/2020/02/PUNOMO%C4%86.docx