Glavna skupština Nogometnog kluba Zadar s.d.d.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta NOGOMETNOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra, Uprava Društva dana 15. svibnja 2018. godine donosi Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
NOGOMETNOG KLUBA ZADAR
sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra

I. Skupština će se održati u utorak, 26. lipnja 2018. godine, sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva, u Zadru, Ul. H. Ćustića 2.

II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći
dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine, izbor predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
na Skupštini
2. Informacija o podnijetim ostavkama četiri člana Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o izboru četiri člana Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, predlaže se donošenje sljedećih ODLUKA:
Ad.1.: Za predsjednika Skupštine Društva bira se prof. Josip Bajlo.
Ad 2.: Prima se na znanje informacija o podnijetim ostavkama četiri člana Nadzornog odbora, s danom 22. veljače 2018.
Ad 3: Za članove NO Društva biraju se: Mario Paleka, OIB 69644047693, iz Zadra, Molatska 56, Zadar, Josip Miočić, OIB 40369830989, iz Zadra, Put Murvice 4, Damir Kalapač, OIB: 46569559661, iz Zadra, Hrvoja Ćustića 32 i Krešimir Zorić, OIB: 54411582575, iz Grba, Ciglarska ulica 7, svi na vrijeme od najduže 4 godine, počev od dana donošenja ove odluke.
Ad 4.: Donosi se Odluka o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

IV. Pozivaju se svi dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do srijede, 20. lipnja 2018. godine, do 12:00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.
Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 20. lipnja 2018. godine.
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.nkzadar.hr , a koji se mogu preuzeti i u prostorijama NK ZADAR s.d.d., Zadar, H. Ćustića 2.
Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 20. lipnja 2018. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, odmah po objavi poziva u NN.
U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za četvrtak, 28. lipnja 2018. godine, sa početkom u 13:00 sati.

Uprava
NK ZADAR s.d.d.

Prijava 1

Prijava 2

Punomoć