Dopuna/izmjena poziva na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 280.  Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. i 18. Statuta Društva, uprava Društva NK Zadar s.d.d., sa sjedištem u Zadru, Hrvoja Ćustića 2, donijela je dana 15.02.2018. godine

 

DOPUNU/IZMJENU

POZIVA NA GLAVNU SKUPŠTINU

društva NOGOMETNI  KLUB ZADAR 

 

sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, sa sjedištem u Zadru (Grad Zadar), Hrvoja Ćustića 2, MBS: 110047631, Trgovački sud u Zadru, OIB: 07581772583, koja će se održati 16.03.2018. u 17:00 sati u Hotelu Kolovare, Bože Peričića 14, Zadar.

Mijenja se PRIJEDLOG ODLUKA  pod Ad.5 tako da umjesto predloženog člana nadzornog odbora gosp. Ivice Katića, Krneza, Krneza 19/A, OIB:27972354862,  treba stajati Krešimir Zorić, Grbe, Ciglarska ulica 7, OIB: 54411582575,  tako da sada točka Ad.5 glasi:

Ad. 5. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora. Za nove članove NO imenuju se gospodin Mario Paleka, Zadar, Molatska ulica 56, OIB 69644047693, gospodin Josip Miočić, Zadar, Put Murvice 4, OIB: 40369830989, gospodin Damir Kalapač, Zadar, Hrvoja Ćustića 32, OIB: 46569559661, gospodin Šime Kokić, Pridraga, Grabarska 42, OIB: 84602142383 i  gospodin Krešimir Zorić, Grbe, Ciglarska ulica 7, OIB: 54411582575 Navedeni se sukladno članku 28. Statuta Društva imenuju na rok od 4 godine.

 

Predsjednik Uprave Društva

Svetko Ćustić