Poziv na Glavnu skupštinu Nogometnog kluba Zadar s.d.d.

Zadar, 5. veljače 2018.

 

Na temelju članka 277.  Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. i 18. Statuta Društva, uprava Društva NK Zadar s.d.d., sa sjedištem u Zadru, Hrvoja Ćustića 2, donijela je dana 05.02.2018. godine

 

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE  SKUPŠTINE

 

Društva NOGOMETNOG KLUBA ZADAR, sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, sa sjedištem u Zadru (Grad Zadar), Hrvoja Ćustića 2, MBS: 110047631, Trgovački sud u Zadru, OIB: 07581772583, koja će se održati 16.03.2018. u 17:00 sati u Hotelu Kolovare, Bože Peričića 14, Zadar.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija dioničara i njihovih punomoćnika, utvrđivanje kvoruma te utvrđivanje predsjedavajućeg Skupštine

2. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskih izvješća i Izvješće uprave o stanju društva

3. Imenovanje revizora Društva

4. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva

5. Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora

6. Razno

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Ad. 1. Sukladno članku 23. Statuta Društva Glavnom Skupštinom predsjedava prof. Josip Bajlo.

Ad. 2. Prihvaćaju se Financijska izvješća društva i Izvješća uprave o stanju društva.

Ad. 3.  Za revizora Društva imenuje se društvo REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. za revizijske poslove, Zadar, Polačišće 2/II

Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva i to: člana NO gospodina Jakova Suraća, Zadar, Ulica 112. Brigade 1, OIB: 17386410881, člana NO gospodina Radovana Dunatova, Zadar, Dr. Franje Tuđmana 38, OIB: 27858350306, člana NO gospodina Mladena Anića, Zadar, Ulica Matije Gupca 32/A, OIB: 20994179655, člana NO gospodina Jure Kneževića, Zadar, Eugena Kumičića 1, OIB: 06432512211 i člana NO gospodina Ivice Katića, Krneza, Krneza 19/A, OIB:27972354862.

Ad. 5. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora. Za nove članove NO imenuju se gospodin Mario Paleka, Zadar, Molatska ulica 56, OIB: 69644047693, gospodin Josip Miočić, Zadar, Put Murvice 4, OIB: 40369830989, gospodin Damir Kalapač, Zadar, Hrvoja Ćustića 32, OIB: 46569559661, gospodin Šime Kokić, Pridraga, Grabarska 42, OIB: 84602142383 i  gospodin Ivica Katić, Krneza, Krneza 19/A, OIB:27972354862. Navedeni se sukladno članku 28. Statuta Društva imenuju na rok od 4 godine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva, najmanje 7 dana prije održavanja Glavne skupštine i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 7 kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju. Prijava  se podnosi u pisanom obliku upravi Društva na adresu sjedišta Društva preporučenom pošiljkom. U prijavi dioničar navodi, pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu – ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depoziratrnom društvu d.d. i ukupan broj dionica tog dioničara.

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu – tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB – broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica tog dioničara – u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik – fizička osoba:

– ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

b) Punomoćnik – pravna osoba:

– tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB punomoćnika

– popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

– u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći, koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu, mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za sazivanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnoga reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Sukladno članku 21. Statuta Društva,u slučaju nedovoljnog kvoruma iduća Skuptšina s istovjetnim dnevnim redom održat će se 23.03.2018. na istom mjestu u 17:00 sati bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Galvna skupština može odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su u njoj zastupljeni.

 

Predsjednik Uprave Društva

Svetko Ćustić